Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Atributii

• Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, serviciul voluntar pentru situații de urgență, cadastru-agricultură, autoritate tuteleră și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local; • Coordonează și îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței; • Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului; • Participă în mod obligatoriu la ședintele Consiliului local; • Efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la sedințele Consiliului local; • Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local la cererea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor în funcție și coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat; • Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului local; • Asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de Consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel; • Asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ; • Asigură numărarea voturilor și consemnează rezultatul votării pe care îl prezintă președintelui de ședintă; • Informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărei hotărâri; • Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul verbal, respectiv stenograma, dactilografiate ale sedinței anterioare, solicitând acordul celor în drept ; • Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora ; • Urmărește ca, la deliberarea și la adoptarea hotărârilor să nu ia parte consilierii care se încadrează în incompatibilitățile stabilite de lege; informează președintele despre aceste incompatibilități și face cunoscute sancțiunile stabilite în aceste cazuri ; • Prezintă în fața Consiliului local, punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului local, pe care le consideră ilegale ; • Contrasemnează, în condițiile legii, hotărârile pe care le consideră legale; • Informează prefectul, în termenul stabilit, asupra obiecțiilor cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliul local; • Propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local; • Acordă asistență juridică și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliul local; • Primește raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu în vederea elaborării proiectelor de hotărâre; • Constituie, păstrează și inventariază dosarele ședințelor Consiliului local; • Urmărește și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin compartimentelor din subordine; • Organizează informarea și documentarea juridică a personalului din instituție; • Eliberează extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii; • Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism și autorizațiile de construcții, potrivit legii; • Exercită atribuțiile prevăzute prin actele normative referitoare la coordonarea activităților serviciului de asistență socială, acordarea ajutoarelor sociale, ale ajutoarelor pentru încalzire; • Exercită controlul de legalitate privind activitatea de autoritate tutelară și asistență socială, prin intermediul proiectelor de dispoziții ale primarului și proiectelor de hotărâri; • Coordonează și verifică modul de completare a Registrului Agricol; • Îndrumă și coordonează activitatea de aplicare și evidența sigiliilor și a ștampilelor; • Asigură apărarea intereselor comunei Bogdanesti, în fața instanțelor civile și asigură îndeplinirea și comunicarea tuturor actelor de procedură; • Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată; • Supraveghează din punct de vedere juridic circulația bunurilor și terenurilor din domeniul public și privat al comunei sau din administrarea Consiliului local; • Asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare, europarlamentare, prezidențiale sau locale, a referendumurilor, precum și a recensământului populației și a recensământului agricol; • Asigură sprijin pentru desfășurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege; • Coordonează întocmirea listei electorale permanente; păstrează în condiții corespunzătoare lista electorală permanentă și urmărește și ține la zi modificările intervenite; • Efectuează lucrările legate de încadrarea, eliberarea din funcție, pensionarea și încetarea contractului de muncă pentru personalul instituției; • Întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale, individuale pentru personalul din compartimentele pe care le coordonează și le contrasemnează pe celelalte; • Păstrează și completează dosarele profesionale ale angajatilor primăriei, și întocmește documentația necesară pentru acordarea de clase și gradații funcționarilor publici și personalului contractual din primărie, în condițiile legii; • Urmărește modul de întocmire a aprecierilor personalului; • Răspunde de activitatea de pregătire și de perfecționare a personalului; • Analizează starea disciplinară a personalului și propune măsuri de îmbunătățire; • Răspunde de asigurarea drepturilor garantate prin lege a întregului personal; • Întocmește statul de funcții și organigrama de personal; • Urmărește stabilirea sarcinilor de serviciu, personale prin întocmirea fișelor posturilor; • Răspunde pentru aplicarea corectă a tuturor reglementărilor în vigoare în ceea ce privește salarizarea muncii; • Exercită funcția de inspector de protecție civilă; • Îndeplinește funcția de secretar al Comitetului local pentru situații de urgență; • Ține evidența și gestionează documentele de protecție civilă; • Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de protecție civilă a comunei Bogdanesti; • Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de protecție și intervenție în situații de urgență pe teritoriul comunei Bogdanesti; • Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de evacuare în situații de urgență; • Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Bogdanesti; • Coordonează activitatea șefului Serviciului voluntar pentru situații de urgență; • Exercită funcția de secretar al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Bogdanesti; • Întocmește Carnetul de mobillizare și urmărește asigurarea Planului de mobilizare a economiei la nivelul comunei Bogdanesti; • Întocmește și actualizează programul de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de mobilizare; • Întocmește și actualizează fișa bunurilor rechiziționabile la nivelul comunei; • Este responsabil cu evidența militară; întocmește și asigură actualizarea cererii de mobilizare la locul de muncă; • Este persoană autorizată să desfășoare activități cu informații clasificate secret de serviciu; • Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 și Legii nr. 247/2005; • Este secretarul Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001; • Contribuie la respectarea disciplinei, la existența unui climat de muncă corespunzător, la păstrarea secretului de serviciu și a secretului profesional; • Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, Consiliul local, Prefect, în aplicarea prevederilor legislației în vigoare;