Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Sunt de acord

Mai mult
Meniu
Autentificare
Monitorul Oficial Local
Formulare
Accesibilitate
Contact

Dorobantu Ion

Art. 61. - (1) Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publicã. (2) Primarul asigurã respectarea drepturilor și libertãților fundamentale ale cetãțenilor, a prevederilor Constituției, precum și punerea în aplicare a legilor, a decretelor Președintelui României, a hotãrârilor și ordonanțelor Guvernului,a hotãrârilor consiliului local; dispune mãsurile necesare și acordã sprijin pentru aplicarea ordinelor și instrucțiunilor cu caracter normativ ale miniștrilor, ale celorlalți conducãtori ai autoritãților administrației publice centrale, ale prefectului, precum și a hotãrârilor consiliului județean, în condițiile legii. (3) Pentru punerea în aplicare a activitãților date în competența sa prin actele normative prevãzute la alin.(2), primarul beneficiazã de un aparat de specialitate, pe care îl conduce. (4) Aparatul de specialitate al primarului este structurat pe compartimente funcționale, în condițiile legii. Compartimentele funcționale ale acestuia sunt încadrate cu funcționari publici și personal contractual. (5) Primarul conduce serviciile publice locale. Art. 62. - (1) Primarul reprezintã unitatea administrativ-teritorialã în relațiile cu alte autoritãți publice, cu persoanele fizice sau juridice române ori strãine, precum și în justiție. (2) Semnul distinctiv al primarului este o eșarfã în culorile drapelului național al României. (3) Eșarfa va fi purtatã, în mod obligatoriu, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea cãsãtoriilor. (4) Modelul eșarfei se stabilește prin hotãrâre a Guvernului. Art. 63. - (1) Primarul îndeplinește urmãtoarele categorii principale de atribuții: a) atribuþii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condițiile legii; b) atribuții referitoare la relația cu consiliul local; c) atribuții referitoare la bugetul local; d) atribuții privind serviciile publice asigurate cetãțenilor; e) alte atribuþii stabilite prin lege. (2) În temeiul alin. (1) lit. a), primarul îndeplinește funcția de ofițer de stare civilã și de autoritate tutelarã și asigurã funcționarea serviciilor publice locale de profil, atribuþii privind organizarea și desfãșurarea alegerilor, referendumului și a recensãmântului. Primarul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege. (3) În exercitarea atribuþiilor prevãzute la alin. (1) lit. b), primarul: a) prezintã consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economicã, socialã și de mediu a unitãții administrativ-teritoriale; b) prezintã, la solicitarea consiliului local, alte rapoarte și informãri; c) elaboreazã proiectele de strategii privind starea economicã, socialã și de mediu a unitãții administrativ-teritoriale și le supune aprobãrii consiliului local. (4) În exercitarea atribuþiilor prevãzute la alin. (1) lit. c), primarul: a) exercitã funcția de ordonator principal de credite; b) întocmește proiectul bugetului local și contul de încheiere a exerciþiului bugetar și le supune spre aprobare consiliului local; c) inițiazã, în condițiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi și emiterea de titluri de valoare în numele unitãții administrativ-teritoriale; d) verificã, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscalã a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât și a sediului secundar. (5) În exercitarea atribuþiilor prevãzute la alin. (1) lit. d), primarul: a) coordoneazã realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice și de utilitate publicã de interes local; b) ia mãsuri pentru prevenirea și, dupã caz, gestionarea situaþiilor de urgențã; c) ia mãsuri pentru organizarea executãrii și executarea în concret a activitãților din domeniile prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d); d) ia mãsuri pentru asigurarea inventarierii, evidenței statistice, inspecției și controlului efectuãrii serviciilor publice de interes local prevãzute la art. 36 alin. (6) lit. a)-d), precum și a bunurilor din patrimoniul public și privat al unitãții administrativ-teritoriale; e) numește, sancționeazã și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, dupã caz, a raporturilor de muncã, în condițiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum și pentru conducãtorii instituțiilor și serviciilor publice de interes local; f) asigurã elaborarea planurilor urbanistice prevãzute de lege, le supune aprobãrii consiliului local și acționeazã pentru respectarea prevederilor acestora; g) emite avizele, acordurile și autorizațiile date în competența sa prin lege și alte acte normative; h) asigurã realizarea lucrãrilor și ia mãsurile necesare conformãrii cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeanã în domeniul protecției mediului și gospodãririi apelor pentru serviciile furnizate cetãțenilor. (6) Pentru exercitarea corespunzãtoare a atribuțiilor sale, primarul colaboreazã cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitãțile administrativ-teritoriale, precum și cu consiliul județean. (7) Numirea conducãtorilor instituțiilor și serviciilor publice de interes local se face pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, la propunerea primarului, în condițiile legii. Numirea se face prin dispoziția primarului, având anexat contractul de management. Art. 64. - (1) În exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelarã și de ofițer de stare civilã, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensãmânt, la organizarea și desfãșurarea alegerilor, la luarea mãsurilor de protecție civilã, precum și a altor atribuții stabilite prin lege, primarul acționeazã și ca reprezentant al statului în comuna sau în orașul în care a fost ales. (2) În aceastã calitate, primarul poate solicita prefectului, în condițiile legii, sprijinul conducãtorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitãțile administrativ-teritoriale, dacã sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate. [{*}] Art. 65. - Primarul poate delega atribuþiile ce îi sunt conferite de lege și alte acte normative viceprimarului, secretarului unitãții administrativ - teritoriale, conducãtorilor compartimentelor funcționale sau personalului din aparatul de specialitate, precum și conducãtorilor instituþiilor și serviciilor publice de interes local, în funcție de competențele ce le revin în domeniile respective. (articol modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 20/2014, în vigoare de la 21 martie 2014) Art. 68. - (1) În exercitarea atribuțiilor sale primarul emite dispoziþii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai dupã ce sunt aduse la cunoștinþã publicã sau dupã ce au fost comunicate persoanelor interesate, dupã caz.