Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

Anunțuri de utilitate publică

Anunturi de utilitate publicaAnunțuri de utilitate publică

SCIM

Sistem de control intern/managerial

Oferte vanzare terenuri agricole

Oferte de vanzare conform Legii nr. 17/2014

BUGET 2017

BUGET INITIAL 2017

BILANTURI

BILANTURI 2017

Investitii in comuna Bogdanesti 2017-2020

Inaugurare "Centru de ingrijire zi „Stejarul", pentru copiii aflati in situatii de risc" din comuna Bogdanesti, judetul VasluiComuna Bogdanesti beneficiaza de finantare prin PNDL 2017-2020 pentru urmatoarele obiective de investitii

Servicii funerare avizate

Documente de interes public


PRIMĂRIA --> Secretar --> Atributii

Atributii

• Coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, serviciul voluntar pentru situații de urgență, cadastru-agricultură, autoritate tuteleră și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului local;
• Coordonează și îndrumă activitatea de registratură, circulația documentelor, soluționarea rapidă a corespondenței;
• Avizează pentru legalitate dispozițiile primarului;
• Participă în mod obligatoriu la ședintele Consiliului local;
• Efectuează apelul nominal și ține evidența participării consilierilor la sedințele Consiliului local;
• Asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului local la cererea primarului sau a 1/3 din numărul consilierilor în funcție și coordonează efectuarea lucrărilor de secretariat;
• Pregătește lucrările supuse dezbaterii Consiliului local;
• Asigură comunicarea către autoritățile, instituțiile și persoanele interesate a actelor emise de Consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile, dacă legea nu prevede altfel;
• Asigură aducerea la cunoștință publică a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ;
• Asigură numărarea voturilor și consemnează rezultatul votării pe care îl prezintă președintelui de ședintă;
• Informează președintele de ședință cu privire la cvorumul necesar adoptării fiecărei hotărâri;
• Asigură întocmirea stenogramei sau a procesului-verbal, pune la dispoziția consilierilor înaintea fiecărei ședințe procesul verbal, respectiv stenograma, dactilografiate ale sedinței anterioare, solicitând acordul celor în drept ;
• Asigură întocmirea dosarelor de ședință, legarea, numerotarea paginilor, semnarea și ștampilarea acestora ;
• Urmărește ca, la deliberarea și la adoptarea hotărârilor să nu ia parte consilierii care se încadrează în incompatibilitățile stabilite de lege; informează președintele despre aceste incompatibilități și face cunoscute sancțiunile stabilite în aceste cazuri ;
• Prezintă în fața Consiliului local, punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâre sau a altor măsuri supuse dezbaterii Consiliului local, pe care le consideră ilegale ;
• Contrasemnează, în condițiile legii, hotărârile pe care le consideră legale;
• Informează prefectul, în termenul stabilit, asupra obiecțiilor cu privire la legalitatea hotărârilor adoptate de Consiliul local;
• Propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinei de zi a ședinței ordinare a Consiliului local;
• Acordă asistență juridică și sprijin de specialitate în desfășurarea activității, inclusiv în redactarea proiectelor de hotărâre sau la definitivarea celor discutate și aprobate de Consiliul local;
• Primește raportul compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului propriu în vederea elaborării proiectelor de hotărâre;
• Constituie, păstrează și inventariază dosarele ședințelor Consiliului local;
• Urmărește și verifică modul de îndeplinire a atribuțiilor ce revin compartimentelor din subordine;
• Organizează informarea și documentarea juridică a personalului din instituție;
• Eliberează extrase sau orice copii de pe orice act din arhiva Consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilite potrivit legii;
• Avizează pentru legalitate certificatele de urbanism și autorizațiile de construcții, potrivit legii;
• Exercită atribuțiile prevăzute prin actele normative referitoare la coordonarea activităților serviciului de asistență socială, acordarea ajutoarelor sociale, ale ajutoarelor pentru încalzire;
• Exercită controlul de legalitate privind activitatea de autoritate tutelară și asistență socială, prin intermediul proiectelor de dispoziții ale primarului și proiectelor de hotărâri;
• Coordonează și verifică modul de completare a Registrului Agricol;
• Îndrumă și coordonează activitatea de aplicare și evidența sigiliilor și a ștampilelor;
• Asigură apărarea intereselor comunei Bogdanesti, în fața instanțelor civile și asigură îndeplinirea și comunicarea tuturor actelor de procedură;
• Ține evidența dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată;
• Supraveghează din punct de vedere juridic circulația bunurilor și terenurilor din domeniul public și privat al comunei sau din administrarea Consiliului local;
• Asigură efectuarea lucrărilor tehnice privind organizarea și desfășurarea alegerilor parlamentare, europarlamentare, prezidențiale sau locale, a referendumurilor, precum și a recensământului populației și a recensământului agricol;
• Asigură sprijin pentru desfășurarea referendumului local cu privire la unele probleme locale de interes deosebit sau prevăzute de lege;
• Coordonează întocmirea listei electorale permanente; păstrează în condiții corespunzătoare lista electorală permanentă și urmărește și ține la zi modificările intervenite;
• Efectuează lucrările legate de încadrarea, eliberarea din funcție, pensionarea și încetarea contractului de muncă pentru personalul instituției;
• Întocmește fișele de evaluare a performanțelor profesionale, individuale pentru personalul din compartimentele pe care le coordonează și le contrasemnează pe celelalte;
• Păstrează și completează dosarele profesionale ale angajatilor primăriei, și întocmește documentația necesară pentru acordarea de clase și gradații funcționarilor publici și personalului contractual din primărie, în condițiile legii;
• Urmărește modul de întocmire a aprecierilor personalului;
• Răspunde de activitatea de pregătire și de perfecționare a personalului;
• Analizează starea disciplinară a personalului și propune măsuri de îmbunătățire;
• Răspunde de asigurarea drepturilor garantate prin lege a întregului personal;
• Întocmește statul de funcții și organigrama de personal;
• Urmărește stabilirea sarcinilor de serviciu, personale prin întocmirea fișelor posturilor;
• Răspunde pentru aplicarea corectă a tuturor reglementărilor în vigoare în ceea ce privește salarizarea muncii;
• Exercită funcția de inspector de protecție civilă;
• Îndeplinește funcția de secretar al Comitetului local pentru situații de urgență;
• Ține evidența și gestionează documentele de protecție civilă;
• Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de protecție civilă a comunei Bogdanesti;
• Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de protecție și intervenție în situații de urgență pe teritoriul comunei Bogdanesti;
• Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de evacuare în situații de urgență;
• Coordoneaza intocmirea si actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Bogdanesti;
• Coordonează activitatea șefului Serviciului voluntar pentru situații de urgență;
• Exercită funcția de secretar al Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul comunei Bogdanesti;
• Întocmește Carnetul de mobillizare și urmărește asigurarea Planului de mobilizare a economiei la nivelul comunei Bogdanesti;
• Întocmește și actualizează programul de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de mobilizare;
• Întocmește și actualizează fișa bunurilor rechiziționabile la nivelul comunei;
• Este responsabil cu evidența militară; întocmește și asigură actualizarea cererii de mobilizare la locul de muncă;
• Este persoană autorizată să desfășoare activități cu informații clasificate secret de serviciu;
• Asigură lucrările de secretariat ale Comisiei de aplicare a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 și Legii nr. 247/2005;
• Este secretarul Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 10/2001;
• Contribuie la respectarea disciplinei, la existența unui climat de muncă corespunzător, la păstrarea secretului de serviciu și a secretului profesional;
• Îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, Consiliul local, Prefect, în aplicarea prevederilor legislației în vigoare;

Vizualizari: 1392
Data creare: 25-09-2016 19:47:27

Mesaj catre cetatenii comunei Bogdanesti

Ion Dorobantu - Primarul Comunei BogdanestiDragi vizitatori,

Ideea de a construi acest site oficial al Primariei Bogdanesti a aparut din dorinta de a fi cat mai aproape de cetatenii acestei comunitati, de a le putea transmite care sunt obiectivele noastre pentru viitor.

Sarbatoarea comunei Bogdanesti, 30 august 2015

SARBATOAREA COMUNEI BOGDANESTI"LA STEJARUL LUI STEFAN CEL MARE SI SFANT"

Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt" ed. XVII

Sarbatoarea comunei Bogdanesti- Festivalul "La stejarul lui Stefan cel Mare si Sfant", ed. XVIISărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția XVII - 2016

2017 Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfant", ed XVIII

Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XVIII-a - 2017 (1)Sărbătoarea comunei Bogdănești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfant" 2017

2018 Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt"

Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XIX-a - 20182018 Sărbătoarea comunei Bogdanești - "La Stejarul lui Ștefan cel Mare și Sfânt", ediția a-XIX-a

Anunț program SIPOCA

Sipoca„Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit"- cod SIPOCA 35